Bibliografie

 1. De sociale, economische, politieke, culturele en religieuse geschiedenis van Brugge bij het begin van de Nieuwste Tijden (1770-1794).
 2. De sociale, economische, politieke, culturele en religieuse geschiedenis van de Nederlanden bij het begin van de Nieuwste Tijden (1770-1794).
 3. De sociale, economische en politieke geschiedenis van België in de 20e eeuw.
 4. Internationale betrekkingen en diplomatieke geschiedenis.
 5. Onderwijs en algemene culturele problematiek.
 6. Wetenschappelijke rapporten.
 7. Kritieken en bibliografisch werk.
 8. Dissertaties.
 9. Wetenschappelijk geïnspireerde interviews in de BRT-televisiereeks ‘Curriculum’.
 10. Wetenschappelijk geïnspireerde radio-uitzendingen.
 11. Wetenschappelijke dienstverlening aan de media.
 12. Scenario’s.
 13. Roman.

1. De sociale, economische, politieke, culturele en religieuse geschiedenis van Brugge bij het begin van de Nieuwste Tijden (1770-1794).

1.1. Boeken
Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-794), Brussel, 1972 (twee boekdelen).

Brugge in de revolutietijd. Een verzameling opstellen over Brugge op het eind van het ancien régime (1770-1794), Brugge 1978.

J. Van Walleghem, Merckenweerdigste Voorvallen, Brugge 1787 (editie Brugge 1982).Idem, Brugge 1788 (editie Brugge 1984).

Idem, Brugge 1789 (editie Brugge 1984).

Idem, Brugge 1790 (editie Brugge 1985).Idem, Brugge 1791-1792 (editie Brugge 1987).

Idem, Brugge 1793-1794 (editie Brugge 1989).Idem, Brugge 1795-1796 (editie Brugge 1996).

Idem, Brugge 1797 (editie Brugge 1997).

Het stedelijk netwerk in België in historisch perspectief (1350-1850). Een statistische en dynamische benadering, Brussel, Gemeentekrediet, 1992 (medewerking aan).

1.2. Tijdschriftartikelen
De eerste schakel van een lange ketting te Brugge, Het Vaderlands Nieuws¬blad (1792-1793), Biekorf, 1964, 311-314.

De Brugse publicist Jan van Hese. Zoeklichten op zijn leven en werk (1757-1802), Biekorf, 1965, 73-78.

Drukker F. Van Hese in het gedrang. Een geval van averechtse repressie. Brugge 1790, Biekorf, 1966, 77-79.

Philippe Veranneman de Watervlied. Een politiek publicist in de revolutietijd. Brugge 1790-1815, Biekorf, 1966, 131-141 (samen met F. Simon).

De algemene Armenkamer te Brugge (1776-1925). Een poging tot rationaliseren en laiciseren van de armenzorg, Standen en Landen 1968, 267-288.

Sint-Andries stemt voor aanhechting bij Frankrijk (6 maart 1793), Het Brugs Ommeland, 1969, 153-166.

Een onbekende Brugse kroniek. Het Journaal van kruidenier Johannes Keuckelinck (1787-1793), Biekorf, 1969, 203-205.

De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793). Een analytische studie van het ontstaan, de groei en de reacties van een politieke groep, Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1965, 85-134.

De Brugse Jacobijnen, Spieghel Historiael, 1970, 1, 18-21.Een analytische studie van het ontstaan en de reacties van de eerste moderne politieke groepen (1780-1794), Bulletin van het O.S.G.G., 32-37.

Het offensief van de steden tegen het corporatisme op het einde van de 18e eeuw. Een voorbeeld: de vruchteloze strijd van de Brugse beenhouwers, Gemeentekrediet van België, 1970, 90-94.

De Raad van Besturen en Beden saneerde de stadsfinanciën. Het voorbeeld Brugge (1766-1794), Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société d’Emulation de Bruges, 1970, 88-95.

De sociale en politieke reacties van de Brugse volksmassa op het einde van het ancien régime (1770-1794), Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1972, 141-168.

De Brugse burgemeester Robert Coppieters (1727-1797), een prototype van een ambtsedelman, Tijdschrift voor Geschiedenis, 1977, 524-536.

Een stedelijke reactie op de politiek van Jozef II. Het geval Brugge, Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, 1981, 24-38.

Specifieke kenmerken van de Brabantse Omwenteling te Brugge (1787-1790) in Handelingen van het Colloquium over de Brabantse Omwenteling, 13-14 oktober 1983, Brussel 1984, 211-218.

1.3. Biografieën
R. Coppieters, Nationaal Biografisch Woordenboek, 3, Brussel, 1968, 212-214.J. Van Hese, Ibidem, Brussel, 1968, 381-384.

2. De sociale, economische, politieke, culturele en religieuse geschiedenis van de Nederlanden bij het begin van de Nieuwste Tijden (1770-1794).

2.1. Boeken

De crisis van het ancien régime in de Zuidelijke Nederlanden, Post-Graduate Onderwijs in de Rekurrente Geschiedenis, dossier 5, Gent, 1977 (met medewerking van enkele leraars).

Maria van Bourgondië. Brugge, 1982 (medewerking aan).Programmaboek Maria van Bourgondië 1482-1982. Avondstoet. Brugge, 1982.

Catalogus tentoonstelling ‘De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik’, Brussel, 1983 (medewerking aan).

Het culturele leven in onze provincie in de 18e eeuw, Brussel, 1983. Gemeentekrediet van België (medewerking aan).

M. Cloet, e.a., Het bisdom Brugge 1559-1984, Brugge, 1984 (medewerking aan).

2.2. Tijdschriftartikelen
De Nederlanden in het tijdperk der grote revoluties (1780-1794), Ons Erfdeel, 1971, 165-167.

De ‘Verlichte’ Wereld van de Oud-katholiek B. Détert. ‘De Rapsodisten’. Een onbekende economische periodiek (1784-1785), Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1972, 216-233.

De eerste flaminganten G.F. Verhoeven en J.B.C. Verlooy, Spieghel Historiael, 1973, 165-171.

Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind: Het Leie-departement, Gemeentekrediet van België, 1988, oktober, 51-65 (leiding van).

1789 dans les Pays-Bas du sud: la Révolution brabançonne, Septentrion, Revue de Culture néerlandaise, 1989, 2, 57-61.

2.3. Biografieën
P. Vervisch, publicist, Nationaal Biografisch Woordenboek, 3, Brussel, 1968, 906-909.

Vander Mersch, generaal, aanvoerder der patriotten, ibidem, 4, 1970, 552-560.

F. Brenart, bisschop en historicus, ibidem, E, 99-104.

J. Vonck, partijleider, aanvoerder van de revolutionairen, ibidem, 928-936.

J. Verlooy, publicist, Vlaams strijder en revolutionair, ibidem, 5, 1972, 935-952.

B. Détert, publicist, ibidem, 6, 1974, 220-225.

3. De sociale, economische en politieke geschiedenis van België in de 20e eeuw.

3.1. Boeken
De algemene werkstaking van 1936, Hasselt, 1970 (samen met M. Devriendt).

De Verloren Vrede (1918-1939), Antwerpen, 1973 (medewerking aan).

Dat bestond vroeger niet…: getuigenissen over het dagelijks leven in Limburg, 1920-1940, Borgloon: Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996 (samen met Paesen N. [compil.]).

4. Internationale betrekkingen en diplomatieke geschiedenis.

4.1. Boeken
De Rechten van de Mens in de internationale betrekkingen, Antwerpen, 1979 (samen met M. Bossuyt) (ed.).

Zeventig jaar Koude Oorlog (1917-1987). Een kroniek, Leuven, 1987.

Het Grote Misverstand. Een geschiedenis van de Koude Oorlog (1917-1990), Leuven 1991.

Un Grand Malentendu ? Une histoire de la guerre froide (1947-1990). Louvain-la-Neuve, 1994.

Het grote Misverstand ? Een geschiedenis van de Koude Oorlog (1917-1990), Leuven 1995 (verbeterde en aangevulde editie).

Istoričeskoe nedorazumenie? “Holodnaja vojna”, 1917-1990.- Moskva: Meždunarodnye otnošenija, 1996.

België en het buitenland in L. Huyse en K. Hoflack, De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek België (1944-1950), Leuven 1995, blz. 189-208.

Velké nedorozumĕní? Dĕjiny studené války (1917-1990), Praag, 1996.

De crisis in Kosovo: een scharniermoment in de relatie tussen Rusland en het Westen? Kritische geluiden in tijden van oorlog: de Kosovo-crisis, Antwerpen, UIA, Departement Politieke en Sociale Wetenschappen, 1999, 25-32 (samen met Sarah Helsen).

Edelman en burgerman: de reacties van de Belgische ambassadeurs in Boedapest op de sovjetbedreiging (1947-1958), Docendo discimus: liber amicorum Romain van Eenoo / Art Jan [edit.], e.a., Gent, RUG, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 1999, 333-345.

De Koude Oorlog 1917-1991, Leuven 2002 (3 drukken).

Der Kalte Krieg 1917-1991, Leipzig 2002.

De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis 1917-1991, Leuven, 2008.

4.2. Tijdschrift- en krantenartikelen
België-Nederland: relatie-opbouw en beeldvorming gezien vanuit Belgische optiek, Civis Mundi, 1972, 254-259.

België-Nederland: relatie-opbouw en beeldvorming gezien vanuit Belgische optiek, De Syllabus. Maandblad voor wetenschap en kunsten, 1972, 230-231.

De conferenties van Helsinki (1969-1975) en Belgrado (1977-1978) in historisch perspectief, De Nieuwe Maand, 1978, 124-132.

Dissidenten over Kroetsjev, Tijdschrift voor Diplomatie, 1978, 698-702.

De conferentie van Belgrado 1977-1978, De Nieuwe Maand, 1978, 597-606.

Eurostrategische atoomwapens en de zelfmoord van West-Europa, Tijdschrift voor Diplomatie, nov. 1981, 131-340 (samen met B.V.A. Röling).

Veertig stellingen over de Koude Oorlog, De Nieuwe Maand, 1989, 4, 27-30.

Vijfentwintig stellingen over de SU, Oost-Europa, West-Europa en Vlaanderen, Vlaanderen Morgen, 1990, 1, 16-22.

De Koude Oorlog: vergeven en vergeten?, De Nieuwe Maand, 1990, 3, 87-88.

Veertig stellingen over de Koude Oorlog, Diego, april 1990, 9-14.

“Het verraad van België”, Civis Mundi, 1991, 4, 69-70.

Een nieuwe rol voor de Westeuropese Unie?, Kultuurleven, 1991, 4, 78-79.

Eenentwintig stellingen over Westeuropese oligarchieën, De Standaard, 11 juni 1991, 8.

Tien vragen over Europa, De Standaard, 20 januari 1992, 6.

Was de Koude Oorlog een misverstand ? Repliek, Internationale Spectator, 1992, 611-612.

De l’Europhorie à l’Europhobie. Réactions des Flamands face à Actas del Congresso 1993, in Actas del Congresso “Cultura Europea”, (Pamplona 1990), Pamplona 1992, 449-453.

Vlaanderen en Nederland. Vazallen of medespeler ?, Internationale Spectator, januari 1993, 1, 36-38.

Fouten, waarheden en onwaarheden over Oost-Europa en GOS, De Standaard, 6 april 1993.

Tien stellingen over Oost-Europa en Rusland. De Standaard, 30 december 1993.

Ex-kommunistische landen kunnen plotse overgang naar vrije markt niet aan, De Standaard, 7 januari 1995.

De Koude Oorlog : begin en einde, Keesings Reflector, 5, februari 1995, 17-21.

De nieuwe wereldorde volgens Samuel P. Huntington, Internationale spectator, 51, 1997, 380-383.

De ontreddering van een grootmacht, De Morgen, 28 augustus 1998.

Wat te doen als solidariteit niet helpt?, De Morgen, 17 december 1998.

Twee eeuwen Buitenlandse Zaken, Internationale Spectator, 3, 1999, 177-178.

Rusland van anti-imperialisme tot anti-terrorisme, Internationale Spectator, 12, 2001, 581-582.

Was de nederlaag van het communisme te wijten aan imperial overstretch? Opgang en neergang van supermogendheden, Internationale Spectator, 5, 2001, 243-246.

Moedertje Rusland, Punt, 19 maart 2002, 58.Het water wordt steeds dieper, Internationale Spectator, 2003, 457-458.

Buigen en barsten: de toekomst van de Europese Unie en de NAVO, Internationale Spectator, 2003, 336-339.

Mythes rond de Europese eenmaking, De Standaard, 18 mei 2004.

Vlaanderen gidsland?, Internationale Spectator, 2005, 64-66.

Veertig stellingen over de Koude Oorlog, Link. Tijdschrift voor links-liberalisme, 2008, 14, 33-38.

5. Onderwijs en algemene culturele problematiek.
Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, Intermediair, 1971, 15 januari, 1-13.

Recht op geschiedenis, Kwartaalschrift Wetenschappelijk Onder¬wijs Limburg, 1971, 99-101.

Wanneer ‘leeft’ een gemeentelijk archief?, Driemaandelijks Tijdschrift van het Gemeentekrediet, januari 1974, 18-20.

Ideeën voor een draaiboek van een film over stadskernhernieuwing te Brugge, Vlaanderen, 144, 1975, 19-21.

K. Moerman, e.a., Vier architecten te Brugge, 1983 (medewerking aan).

To the Intellectuals of Zoetenaaie and Lootenhulle. Een oud debat heropend: taalgebruik in het onderwijs, Brussel, 1990 (medewerking aan).

Nederlands eerst, De Standaard, 20 november 1990.Verengelsing, Neerlandia, 1990, 153-155.

Virussen spreken Engels, Neerlandia, 1992, 85.

Nederlands eerst. De taal van het hoger en universitair onderwijs, Vlaanderen Morgen, 1992, 17-24.

’n Vlaamse mening, Handhaaf, juni 1992, 15-16.

De kans op conflicten is zeer groot, in G. Tastenhoye, Naar de multiculturele samenleving, Leuven 1993, 187-201.

Nederlandse Onderwijsvisitatie Nieuwe Letterenopleidingen, VSNU, Utrecht, 1994 (medewerking aan).

Vijftien stellingen over identiteit, Civis Mundi, 4, 1998, 190-191.

Stop de hysterie omtrent de Slovaakse zigeuners, De Standaard, 17 oktober 1999.

Look before you leap, Financieel Economische Tijd, 1 februari 2002.

Sed nihil ad Brugas? Itinéraire d’un Brugeois, Bruges/Vermeersch V., e.a., Antwerpen, Mercatorfonds, 2002, 40-55.

Sed nihil ad Brugas? Itinerarium van een Bruggeling, Bruges/Vermeersch V., e.a., Antwerpen, Mercatorfonds, 2002, 40-55.

Sed nihil ad Brugas? The itinerary of a Bruges citizen, Bruges/Vermeersch V., e.a., Antwerpen, Mercatorfonds, 2002, 40-55.

De toverkracht van het Engels, Punt, 26 februari 2002, 64.De tranen van de koningin, Neerlandia, 5, 2002, 22-24.

De historicus, Kwaliteit als paradigma, Kortrijk, Sherazade, 2003, 19-35.New Holland: enkele kanttekeningen bij de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden van 2000 tot 2025, Streven, 70:3, 2003, 253-257.

De waarheid over Erasmus en andere universitaire sprookjes, De Tijd, 23 november 2004, 2.Onderwijsvisitatie Politicologie, Utrecht, 2004 (samen met D. Braun e.a.).

6. Wetenschappelijke rapporten.
Bestaat een Vlaamse identiteit ? De Vlaamse identiteitsbeleving van jonge Vlaamse politici, U.I.A., Antwerpen 1995 (samen met B. Kerremans).

Vlaams buitenlands beleid: het politiek en strategisch belang van de samenwerking met de Noordse landen.- Antwerpen: UIA, Onderzoeksgroep Internationale Politiek, 1999.- 2 v. (samen met Criekemans David, in ’t Ven Erik, Maene Diedelinde, Salomonson Timon Bo, Bauwens Daniël [edit.], Laureys Godelieve [medew.], Vanhaverbeke Katrien [medew.].)

Flemish foreign policy: the political and strategic importance of the cooperation between Flanders and the Nordic countries: conclusions and policy-recommendations, Antwerp: UIA, Research Group International Politics, 2000 (samen met Bauwens Daniël, Criekemans David).

Mogelijkheden en groeikansen voor Vlaanderen in intergouvernementele multilaterale organisaties, Antwerpen: UIA, Onderzoeksgroep Internationale Politiek, 2001 (samen met Salomonson Timon Bo, Criekemans David).Conclusions and policy recommendations on the further potential and opportunities for Flanders in multilateral organisations, Wilrijk: UIA, Onderzoeksgroep Internationale Politiek, 2002 (samen met Salomonson Timon Bo, Criekemans David).

Een toekomstperspectief voor een Vlaams beleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa, Brugge, 2003 (samen met van Langenhove Luk [edit.], Vuijlsteke Marc [edit.]).

Een toekomstperspectief voor een Vlaams beleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa: samenvatting = Future perspectives for a Flemish foreign policy with regard to Central and Eastern Europe: summary, Brugge, 2003 (samen met van Langenhove Luk [edit.], Vuijlsteke Marc [edit.]).

Verslag der werkzaamheden: colloquium “Het Vlaams Buitenlands Beleid en de Belgische Federatie (1993-2003): Beleidskader, Praktijk en Toekomst”, Wilrijk: Centrum voor de Studie van de Vlaamse Buitenlandse Betrekkingen, 2004 (samen met Criekemans David [edit.], van Alstein Maarten [edit.]).

7. Kritieken en bibliografisch werk.
Overzicht van het lopend onderzoek over de nieuwste geschiedenis van België (1973-1974).

Idem (1974-1975).

Bulletin critique d’histoire de Belgique, 1968-1969, Gent, 1970.

Idem, 1969-1971, Gent, 1971.

Idem, 1971-1972, Gent, 1972.

Idem, 1972-1973, Gent, 1973.

Idem, 1973-1975, Gent, 1976.

‘De eer van ons volk’. Een historische romancyclus van A. Demedts, Ons Erfdeel, 1979, 745-747.

Critical Chronicle of the Belgian Contemporary History, Bel¬gisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1980, 87-178.

Wiebes C. en Zeeman B., Belgium, the Netherlands and Alliances, 1940-1949. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 1993, Transaktie, 1994, 1, 98-101.

A. Boxhoorn, The Cold War and the Rift in the Governments of Nationale Unity. Amsterdam 1993, Bijdragen tot de Geschiedenis, 1993, 4, 289-290.

J. Hoffenaer en G. Teitler (red.), De Koude Oorlog, Den Haag 1992, Transaktie 1993, 194-195.

W. Blockmans, Geschiedenis van de macht in Europa: volkeren, machten, staten, Internationale Spectator, 1998, 649.

R. Coolsaet, België en zijn buitenlandse politiek, 1830-1990, Internationale Spectator, 1998, 596-597.

S.W. Couwenberg e.a., Nederlandse en Vlaamse identiteit. Betekenis, onderlinge relaties en perspectief, Rotterdam, 2006, Internationale Spectator, 2006, 607-608.

8. Dissertaties.
De reacties van de Bruggelingen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793), Gent, 1963.

Een analytische studie van het ontstaan en de reacties van de eerste moderne politieke groepen te Brugge (1780-1794). Een proeve van micro-geschiedenis in het kader van de studie van de ‘Verlichting’, Gent, 1969 (doctoraat).

9. Wetenschappelijk geïnspireerde interviews in de BRT-televisiereeks ‘Curriculum’.
1979: P. Van Outryve d’Ydewalle, ere-gouverneur van West-Vlaanderen.

Mgr. J. Van Cauwelaert, ere-bisschop van Inongo.

1980: Prof. dr. emeritus L. Apostel, wijsgeer.

A. Wallaert, oud-vakbondsleider.

M. Van Audenhove, ere-directeur-beheerder van het Gemeentekrediet van België.

Prof. dr. J. Van Bilzen, vader van een onafhankelijk Congo?

Prof. dr. emeritus B. Röling, polemoloog.

1981:Minister van Staat Prof. R. Houben.

Prof. Grootaers, Japanoloog en Sinoloog.

Ere-ambassadeur J. Vander Meulen.

10. Wetenschappelijk geïnspireerde radio-uitzendingen.
Van München tot Hirosjima (10 uitzendingen van de schoolradio voor voortgezet onderwijs), BRT 3, oktober 1984 – maart 1985.

Yalta en Potsdam. Mythe en Waarheid (8 programma’s in de reeks Symposium), BRT 3, 2 januari 1985 – 20 februari 1985.

Hirosjima en Nagasaki (aug.1945), BRT 3 (3 programma’s in de reeks Symposium), december 1985.

11. Wetenschappelijke dienstverlening aan de media.
Talrijke commentaren en interviews over historische gebeurtenissen en actualiteit.

12. Scenario’s.
Maria van Bourgondiëstoet (Brugge, 1982 en 1987).
Euro-Galiastoet (Tielt, 1986 en 1987).
Reiefeesten (Brugge, 1986 en 1989).
De Blijde Inkomst van Karel de Stoute (Leuven 1998 en 2003).
Gentse Floraliën. Bloemen en de dingen die voorbijgaan. Historische Stoet (Gent 2008).

13. Roman.
De burgemeester van B, Berchem, 1996.
1950. Mijn oom Kamiel, Westmalle, 2010.